Strony internetowe

Kompleksowa obsługa w zakresie wdrażania stron internetowych. Począwszy od rejestracji domeny przez projekt witryny, wgranie jej na serwer oraz konfigurację skrzynek mailowych.

Wszystkie wykonywane witryny posiadają System CMS do samodzielnej zmiany treści przez klienta.

Hosting

Serwery wirtualne w naszej ofercie to samodzielnie zarządzane platformy hostingowe o wysokich parametrach. Elastyczny i przyjazny system administracji, pozwala na komfortowe zarządzanie kontem bez specjalnych umiejętności informatycznych.

bez gwiazdek w umowach i ukrytych kosztów
stabilna technologia Direct Admin
rzetelna i sprawna pomoc techniczna

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie stron internetowych to zabieg, dzięki któremu Twój serwis ma się znaleźć na jak najwyższym miejscu w wynikach wyszukiwania Google. Wykorzystaj potęgę tej usługi.

Opieka nad stroną internetową

Opieka nad stroną WWW

Usługa opieki nad stroną WWW skierowana jest do firm posiadających już serwis WWW, oraz potrzebujących profesjonalnej nad nim opieki i zawiera:

  • Wprowadzanie do strony treści, zdjęć itp.
  • Dodawanie nowych oraz modyfikowanie istniejących podstron.
  • Wykonywanie bannerów flash i grafik potrzebnych do akcji promocyjnych.
     

Identyfikacja wizualna w internecie

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna w internecie to nie tylko logo, choć znak ten jest niewątpliwie jej podstawowym elementem. To również projekt newslettera, szablonu aukcji itd.

 

Bardzo duże znaczenie odgrywa tutaj również kolorystyka, która przede wszystkim powinna być konsekwentna i silnie utożsamiana z daną marką.

Inne

/

Hosting

/

Regulamin


Regulamin


1. Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia “Usługi” HOSTING oferowanej przez firmę FUH Netidea.pl (FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA NETIDEA ul. Zygmunta Starego 3 83-110 Tczew, NIP: 593-152-44-52 REGON: 192774646) zwaną dalej "Dostawcą" dla zamawiającego Usługę (zwanym dalej "Abonentem").

2. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania umowy między Dostawcą a Abonentem.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin nabiera mocy w ciągu 14 dni od momentu opublikowania go na stronie www Dostawcy i poinformowania o tym fakcie Abonenta.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy, która zostaje zawarta z Dostawcą przez Abonenta w momencie zamówienia wybranej Usługi na stronie www Dostawcy lub poprzez pocztę e-mail na wybrany okres rozliczeniowy, który jest jednocześnie terminem obowiązywania umowy.

5. Dostawca udostępnia Abonentowi wybraną przez niego w formularzu zamówienia Usługę: konto hostingowe, seo lub reseller na bezpłatny, 7 dniowy okres testowy, podczas którego Abonent może testować oferowaną przez Dostawcę Usługę bez wnoszenia opłaty. Pozostałe Usługi (jak np. domeny, SSL, dedykowane adresy IP, czy serwer VPS) z racji specyfiki i konieczności przygotowania zgodnie ze szczegółami zamówienia aktywowane są po dokonaniu opłaty.

6. Okres abonamentowy Usługi (a zarazem czas trwania umowy między Dostawcą a Abonentem) jest liczony od momentu rejestracji Abonenta na stronie www Dostawcy poprzez formularz zamówienia Usługi. Płatności dokonywane są na podstawie faktury proforma z terminem płatności ustalonym na 7 dni. Faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu wpłaty przez Abonenta.

1. PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTA ORAZ DOSTAWCY

1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia Abonentowi Usługi z należytą starannością.

2. Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania należności za Usługę udostępnianą przez Dostawcę. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem (płatności online) obsługiwane są przez centrum rozliczeniowe DotPay.pl.

3. Abonent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet (Netykiety).

4. Dostawca ma prawo odmówić rozpoczęcia świadczenia Usługi, a co za tym idzie zawarcia umowy w momencie gdy:
a) Abonent zalega z opłatami na rzecz Dostawcy za poprzednio zamówione Usługi,
b) Podane przez Abonenta dane rejestracyjne są niepełne lub nieprawidłowe,
c) Brak jest możliwości technicznych do należytego świadczenia Usługi.

5. Każda ze stron może rozwiązać umowę i zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie. Rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu na który umowa została zawarta, chyba, że strony wspólnie postanowią inaczej. Ewentualna nadpłacona kwota abonamentu jest zwracana do Abonenta w ciągu maks. 14 dni od terminu zakończenia świadczenia Usługi w taki sam sposób jak została przekazana do Dostawcy.

6. Abonentowi będącemu Konsumentem zgodnie z przepisami przysługuje prawo odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu wpłaty w terminie do 14 dni od momentu uruchomienia Usługi. Chęć odstąpienia od umowy Abonent może zgłosić drogą elektroniczną poprzez Panel Klienta. W treści rezygnacji należy zawrzeć nazwę Usługi i pełne dane na które została zarejestrowana, oraz informację o chęci odstąpienia od umowy. Możliwość odstąpienia od umowy nie dotyczy Usług, które Dostawca wykonał w pełni za wyraźną zgodą Abonenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz Usług, gdzie przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, przygotowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. Dostawca może zaprzestać świadczenia Usługi, a co za tym idzie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
a) Abonent narusza postanowienia regulaminu,
b) Abonent nie uregulował terminowo należności za Usługę,
c) Abonent używa Usługi niezgodnie z prawem polskim lub międzynarodowym,
d) Abonent używa Usługi do piractwa (warez/p2p),
e) Abonent rozsyła SPAM (niezamówione przesyłki mailowe),
f) Abonent działa na szkodę Dostawcy lub innych Abonentów/użytkowników serwera lub sieci Internet.

8. W przypadku rażącego niedopilnowania przez Dostawcę jakości świadczonej Usługi (przerwa w dostępie dłuższa niż 3 godziny zawiniona przez Dostawcę), Abonentowi przysługuje rekompensata w postaci bezpłatnego przedłużenia okresu działania Usługi o co najmniej 1 dzień na podstawie wysłanej poprzez Panel Klienta reklamacji.

9. Dostawca zobowiązuje się do regularnego tworzenia kopii zapasowej serwera Abonenta, co nie zwalnia jednak Abonenta z obowiązku posiadania aktualnej kopii danych np. na lokalnym komputerze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. Dostępna kopia danych przywracana jest bezpłatnie w przypadku awarii infrastruktury Dostawcy. W przypadku gdy kopia z zasobów dostawcy jest przywracana na życzenie Abonenta wycena jest dokonywana indywidualnie po uprzedniej konsultacji z Abonentem.

10. Dostawca zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń wykorzystanych zasobów (CPU, pamięć, liczba procesów) na konto Abonenta działającego na szkodę innych Abonentów, po uprzednim kontakcie z Abonentem.

11. W przypadku gdy faktury nie są opłacane w terminie, Dostawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi i zablokować dostęp do niej. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Abonenta, a faktura proforma za nieprzedłużoną Usługę zostaje anulowana.

12. W przypadku rejestracji domeny, Dostawca pośredniczy w procedurze zawarcia umowy między Abonentem, a rejestrem domenowym odpowiedzialnym za wybrane przez Abonenta rozszerzenie domeny. Dostawca nie może zagwarantować rejestracji lub przedłużenia danej domeny, dokonanie tych czynności zależy wyłącznie od decyzji właściwego rejestru. W przypadku gdy rejestr nie wykona usługi, Dostawca zwraca opłatę wniesioną przez Abonenta. W przypadku zamówienia certyfikatu SSL, Dostawca pośredniczy w procedurze zawarcia umowy między Abonentem, a firmą certyfikującą. Dostawca nie może zagwarantować wygenerowania certyfikatu, dokonanie tych czynności zależy wyłącznie od decyzji firmy certyfikującej. W przypadku gdy firma certyfikująca nie wykona usługi, Dostawca zwraca opłatę wniesioną przez Abonenta. Regulaminy poszczególnych rejestrów zawarte są jako załącznik do Umowy.

13. Nieopłacone Usługi kasowane są w ciągu 7 dni od upłynięcia daty ich ważności. W niektórych przypadkach, gdy rejestrator nadrzędny przeniesie domenę zakupioną przez Abonenta do tzw. "kwarantanny", gdzie znajdują się domeny po terminie ważności, odnowienie będzie możliwe także po upłynięciu tego terminu. Dla domen z rozszerzeniem ".pl", odnowienie w takim przypadku jest płatne dodatkowo 20 zł brutto, a dla pozostałych domen dodatkowo 250 zł brutto.

14. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za materiały i oprogramowanie przechowywane na serwerach Dostawcy, oraz za skutki ich użycia.

15. Dostawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usługi, które nie są od niego zależne i zostały spowodowane przez siłę wyższą tj. klęski żywiołowe, działania wojenne, awarie łącz telekomunikacyjnych, awarie dostaw prądu, zdarzenia losowe.

16. Dostawca nie odpowiada za problemy techniczne po stronie Abonenta, które uniemożliwiają mu korzystanie z Usługi spowodowane np. nieaktualnym systemem operacyjnym, brakiem oprogramowania antywirusowego itp.

17. Dostawca zastrzega dla siebie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacji lub planowanych prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Abonenta drogą elektroniczną co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

18. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Abonenta (np. w wyniku utraty danych, dostępu osób nieuprawnionych, niemożności rejestracji domeny lub roszczeń w stosunku do niej, problemów z komunikacją z serwerem), które nie są spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówionej Usługi po stronie Dostawcy. W przypadku gdy strata powstała bezpośrednio z winy Dostawcy, jego odpowiedzialność nie może przewyższać kwoty opłat wniesionych przez Abonenta w okresie rozliczeniowym, w trakcie trwania którego wystąpiła szkoda. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Abonenta korzyści.

19. Dostawca zastrzega sobie prawo do wysyłania w systemie ticketów informacji technicznych związanych z działaniem wykupionej Usługi oraz cyklicznych biuletynów informacyjnych. Abonent może w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania tej korespondencji poprzez kontakt przez Panel Klienta.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Abonent oświadcza, że dane osobowe, które podał w formularzu zamówienia Usługi są zgodne ze stanem prawdziwym.

2. Wszelkie dane osobowe przekazane w formularzu zamówienia podlegają ochronie prawnej zgodnie z Rozporządzeniem i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i innymi powiązanymi przepisami prawa. Dostawca dokłada wszelkich niezbędnych działań w celu odpowiedniego zabezpieczenia tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uruchomienia Usługi. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dostawca (FUH Netidea.pl, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, NIP 113-251-67-60).

3. Dane przekazane przez Abonenta wykorzystywane są przez Dostawcę w celu uruchomienia i świadczenia zamówionej Usługi. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, obsługi zgłoszeń pomocy technicznej, wykrywania ewentualnych nadużyć i zapobiegania im, zaspokojenia ew. rozszczeń, prowadzenia rozliczeń finansowych.

4. Dostawca zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych przekazanych mu przez Abonenta stronom trzecim (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa lub gdy są niezbędne do poprawnej realizacji Usługi takiej jak rejestracja domeny, kiedy dane mogą być wymagane przez rejestry zarządzające tymi domenami.

5. Abonent przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, uzyskania informacji na temat ich przetwarzania i możliwość ich zmiany w dowolnym momencie, a także usunięcia w przypadku rezygnacji z Usługi. Dostawca usunie dane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Abonenta lub automatycznie po zakończeniu świadczenia Usługi, z wyłączeniem przypadków gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub zachowania zgodności z przepisami prawa lub ewentualnych roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Dostawcy.

6. Abonent posiada prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w przypadku gdy uzna, że jego dane przetwarzane są w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

7. Strona Dostawcy korzysta z cookies. Umożliwiają one logowanie się do serwisu oraz opracowywanie statystyk aktywności na stronie. W każdej chwili Abonent może zablokować zapis plików cookies na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptując regulamin, Abonent potwierdza, że zapoznał się z jego treścią, akceptuje go, a także, ze został poinformowany o celu przetwarzania danych przez Dostawcę i jego zakresie. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola wyboru w formularzu zamówienia.

2. W sprawach nieokreślonych regulaminem zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień powyższego regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa polskiego i należy je stosować.

 Wieloletnie doświadczenie w branży oraz ciągłe poszukiwanie doskonalszych rozwiązań zapewnia naszym Klientom fachową obsługę. FUH Netidea istnieje od początku 2002 roku. Od początku naszej działalności zajmujemy się projektowaniem oraz wdrażaniem aplikacji internetowych, począwszy od stron firmowych, poprzez rozbudowane portale internetowe, aplikacje e-commerce i serwisy intranetowe. Unsere partner Fenster aus Polen Preise. Nasze działania koncentrują się wokół zaspokajania potrzeb podmiotów gospodarczych i instytucji w zakresie kompleksowej obsługi reklamowej oraz świadczenia usług internetowych. Oferta kompleksowej obsługi firm ma na celu zapewnienie Klientom wysokiej jakości usług i produktów w krótkim czasie przy możliwie najniższych kosztach. Odpowiedzialność jaką ponosimy na każdym etapie realizacji zlecenia jest gwarancją zadowolenia naszych Klientów.
wykonanie: Netidea.pl