Strony internetowe

Kompleksowa obsługa w zakresie wdrażania stron internetowych. Począwszy od rejestracji domeny przez projekt witryny, wgranie jej na serwer oraz konfigurację skrzynek mailowych.

Wszystkie wykonywane witryny posiadają System CMS do samodzielnej zmiany treści przez klienta.

Hosting

Serwery wirtualne w naszej ofercie to samodzielnie zarządzane platformy hostingowe o wysokich parametrach. Elastyczny i przyjazny system administracji, pozwala na komfortowe zarządzanie kontem bez specjalnych umiejętności informatycznych.

bez gwiazdek w umowach i ukrytych kosztów
stabilna technologia Direct Admin
rzetelna i sprawna pomoc techniczna

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie stron internetowych to zabieg, dzięki któremu Twój serwis ma się znaleźć na jak najwyższym miejscu w wynikach wyszukiwania Google. Wykorzystaj potęgę tej usługi.

Opieka nad stroną internetową

Opieka nad stroną WWW

Usługa opieki nad stroną WWW skierowana jest do firm posiadających już serwis WWW, oraz potrzebujących profesjonalnej nad nim opieki i zawiera:

 • Wprowadzanie do strony treści, zdjęć itp.
 • Dodawanie nowych oraz modyfikowanie istniejących podstron.
 • Wykonywanie bannerów flash i grafik potrzebnych do akcji promocyjnych.
   

Identyfikacja wizualna w internecie

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna w internecie to nie tylko logo, choć znak ten jest niewątpliwie jej podstawowym elementem. To również projekt newslettera, szablonu aukcji itd.

 

Bardzo duże znaczenie odgrywa tutaj również kolorystyka, która przede wszystkim powinna być konsekwentna i silnie utożsamiana z daną marką.

Inne

/

Hosting

/

Regulamin


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy firmą FUH NETIDEA, zwaną dalej Usługodawcą,
  a Klientem wynajmującym konto pocztowe bądź serwer, zwanym dalej Usługobiorcą.
 2. Składając zamówienie Usługobiorca uznaje wszystkie punkty niniejszego regulaminu za obowiązujące.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, o których powiadomi wszystkich Usługobiorców pocztą elektroniczną oraz poprzez publikację na stronach http://netidea.pl.
 4. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z usług Usługodawcy, wysyłając o tym informację pocztą elektroniczną lub listem, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Usługobiorcy, o czym powiadomi go pocztą elektroniczną z zachowaniem co najmniej 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 6. Okres wypowiedzenia przeciąga się do końca okresu rozpoczętego i opłaconego abonamentu.
 7. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Usługobiorcy, bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
  - Usługobiorca złamie postanowienia niniejszego regulaminu
  - Usługobiorca będzie używał konta niezgodnie z jego przeznaczeniem
  - Usługobiorca będzie działać na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
  - Usługobiorca będzie utrzymywał na serwerze treści niezgodne z prawem, w szczególności erotyczne i/lub pornograficzne.

§2 REJESTRACJA KONTA

 1. Rejestracja wszystkich typów kont odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Usługodawcy od adresem http://netidea.pl.
 2. Konta są tworzone na okres próbny wynoszący 14 dni
 3. Jeżeli w tym czasie Usługodawca uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność konta przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.
 4. Klient, rejestrując konto, oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich.
 5. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do wysłania faktury proforma Usługobiorcy za zamówione konto.
 7. Jeżeli przez okres 14 dni nie wpłynie dowód wpłaty, zamówione konto jest blokowane na kolejne 14 dni.
 8. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do konta.
 9. Po tym terminie, w przypadku braku dowodu zapłaty, następuje usunięcie zamówionego konta i rozwiązanie niniejszej umowy.
 10. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówione konto, Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) podczas rejestracji.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówionej usługi bez podania przyczyn.

§3 OPŁATY

 1. Opłaty za usługi internetowe regulowane są przez Usługobiorcę z góry za odpowiedni okres rozliczeniowy (kwartał, pół roku, rok lub dwa lata).
 2. Płatność musi nastąpić do dnia poprzedzającego dany okres rozliczeniowy.
 3. W przypadku braku wpłaty do dnia rozpoczynającego kolejny okres abonamentowy, konto Usługobiorcy zostaje blokowane na okers 14 dni, bądź do dnia otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 4. W przypadku braku wpłaty do 14 dnia nowego okresu abonamentowego niniejsza umowa ulega rozwiązaniu.
 5. Należności są regulowane przez Usługobiorcę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na podstawie wystawionej faktury proforma, wysłanej w terminie 21 dni przed upływem opłaconego okresu abonamentowego przez Usługodawcę.
 6. O zmianach w oferowanych usługach, mających charakter zmian finansowych, Usługodawca będzie informował Usługobiorcę za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. W przypadku braku odpowiedzi Usługobiorcy do 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianach, uznaje się, że zmiany te są wiążące dla obu stron.
 8. Po upływie tego okresu, w przypadku braku zgody Usługobiorcy na zmianę cen lub sposobu rozliczeń, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu po upływie jednego miesiąca, licząc od daty powiadomienia Usługobiorcy o zmianach.
 9. W okresie wypowiedzenia, Usługobiorcy przysługuje opłata w dotychczasowej wysokości.
 10. Okres wypowiedzenia przeciąga się do końca okresu rozpoczętego i opłaconego abonamentu.
 11. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług Usługobiorcy w przypadku, gdy będzie on zalegał z opłatami.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury zbiorczej za wszystkie okresy abonamentowe, które zostały ukończone.

§4 PRYWATNOŚĆ

 1. Usługodawca zapewnia poufność wszelkich danych przechowywanych na serwerze. Oznacza to, że dane Usługobiorcy, które mogą znaleźć się w posiadaniu pracowników Usługodawcy podczas wykonywania czynności technicznych oraz administracyjnych na serwerze, nie będą udostępnianie żadnym osobom trzecim.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Serwery Usługodawcy są dostępne dla użytkowników
  przez całą dobę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwerów, związanych z obsługą i konserwacją systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie serwera, łączy itp.).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty użytkowników wynikłe z nagłego przerwania połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej itp.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Usługobiorcę z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w poczcie jak i na serwerach Usługobiorców.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca, bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania / działalności, jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet (tzw. Netykiety).
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte na swoim serwerze.
 3. Usługodawca ma prawo żądać od Usługobiorcy odszkodowania za ewentualne straty, które poniesie w wyniku nieprawidłowego użytkowania serwera przez Usługobiorcę.


Wieloletnie doświadczenie w branży oraz ciągłe poszukiwanie doskonalszych rozwiązań zapewnia naszym Klientom fachową obsługę. FUH Netidea istnieje od początku 2002 roku. Od początku naszej działalności zajmujemy się projektowaniem oraz wdrażaniem aplikacji internetowych, począwszy od stron firmowych, poprzez rozbudowane portale internetowe, aplikacje e-commerce i serwisy intranetowe. Nasze działania koncentrują się wokół zaspokajania potrzeb podmiotów gospodarczych i instytucji w zakresie kompleksowej obsługi reklamowej oraz świadczenia usług internetowych. Oferta kompleksowej obsługi firm ma na celu zapewnienie Klientom wysokiej jakości usług i produktów w krótkim czasie przy możliwie najniższych kosztach. Odpowiedzialność jaką ponosimy na każdym etapie realizacji zlecenia jest gwarancją zadowolenia naszych Klientów.
wykonanie: Netidea.pl
Start | Mapa strony | | Użytkownicy online: 15 | Google+ Pozycjonowanie Niemcy